Paper Information


Title ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠸᠺᠰᠲ——ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠦᠩ ᠵᠠᠨ ᠸᠸᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ; ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠲᠸᠺᠰᠲ
Abstract ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂《ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ ᠠ》᠂《ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢᠠᠯᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠨᠢ ᠨᠢᠭ ᠡᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠨᠢ《ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ—ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ——ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ—— ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ—— ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠬᠦ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠷᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn