Paper Information


Title ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠠᠪᠤᠤ
Keyword ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ;ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ; ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ; ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠯ ᠬᠢᠬᠠᠯ
Abstract ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠢᠯ ᠬᠢᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn