Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠦᠭᠦᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠ‍᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠤ; ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ; ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn