Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠮᠦᠯᠠᠨ
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ ᠠ;《 ᠪᠠ 《 ᠪᠤᠯᠤᠨ《 ᠬᠢᠭᠡᠳ》;《 ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ《 ᠪᠦᠭᠡᠳ》
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠪᠠ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《 ᠬᠢᠭᠡᠳ》᠂ 《 ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《 ᠪᠦᠭᠡᠳ》 ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn