Paper Information


Title ᠮᠣᠨᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠱᠦ ᠯᠢᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ; ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ; ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠬ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠰ ᠣᠨᠤᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn