Paper Information


Title ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠷᠡᠭ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠠᠨ᠎ᠠ; ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ
Keyword ᠡᠸᠨᠲ᠋ᠷᠦᠫᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ;ᠬᠡᠪᠷᠡᠭ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ; ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠸᠨᠲ᠋ᠤᠷᠤᠫᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠪᠷᠡᠭ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn