Paper Information


Title ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠲ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ
Keyword ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ; ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠰᠡᠳᠦᠪ ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ 
Abstract ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠩᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠤ‍ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠡᠩ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ 《ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠶᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn