Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 》ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠠᠯᠠᠩᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠳ᠂ ᠰᠢᠯᠢ
Keyword 《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠪ; ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠠᠯᠠᠩᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠳᠠᠷᠠᠬᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ
Abstract 《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠷᠤᠢ᠌ᠳᠠᠵᠦ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠹᠸᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠠᠯᠠᠩᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠪᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠬᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠳᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn