Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ 《ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠷ ᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠵᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠮᠸᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ; ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠨᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠠᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn