Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢ》 ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Creator ᠰᠠᠮᠪᠠᠯᠨ᠋ᠤᠷᠪᠤ
Keyword
Abstract ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1994年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn