Paper Information


Title ᠣᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠲᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩ ᠭᠸ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ; ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨᠲ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠡ ᠨᠢᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯ᠂ ᠡᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠠᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn