Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠪ᠊᠂ᠺᠸ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠨᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ ᠡ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠯᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ ᠡ᠂ ᠮᠦᠴᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ᠂ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠰᠤ ᠨᠣᠣᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠡᠢᠢᠷ᠂ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ᠡᠳᠡᠯᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn