Paper Information


Title ᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ; 《ᠤᠮ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠰᠡᠩᠬᠡᠢ》; ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ; ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ; ᠠᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠷ; ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ《ᠤᠮ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠰᠡᠩᠬᠡᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn