Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ
Creator ᠰ‍ · ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠲᠦᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ; ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn