Paper Information


Title ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ〕ᠰ•ᠯᠣᠴᠢᠨ
Keyword ᠳ•ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ; ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠣᠳᠣ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ•ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠰᠦᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn