Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ᠂ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠲᠡ  ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ— ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ
Creator ᠮ᠂ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠲᠡ; ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ; ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠵᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠶᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠯ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠷ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ.
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn