Paper Information


Title ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Creator ᠪᠤᠭᠴᠦ
Keyword ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠭᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ
Abstract ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠤᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠪᠠᠡᠢᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠢᠵᠯ ᠪᠠᠡᠢᠬᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠮᠠᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn