Paper Information


Title ᠲᠡᠤᠬᠡ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ- ᠷᠤᠮᠠᠨ《 ᠬᠦᠳᠡᠩ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠰᠠᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠲᠡᠤᠬᠡ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ;《 ᠬᠦᠳᠡᠩ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》᠋ ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ 
Abstract ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠢ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠷᠪᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠳᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠨᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn