Paper Information


Title ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ; ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠯᠢᠨᠲ ᠭᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn