Paper Information


Title ᠲᠤᠭᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠳᠠ
Keyword ᠲᠤᠭᠳᠤᠭ᠎ᠠ; ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ
Abstract ᠲᠤᠭᠳᠤᠭ᠎ᠠ(1313-1355)ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠦᠩ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠃ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠡᠵᠡᠷᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠽᠦ᠋ᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠷᠸᠨᠽᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᡁᠦᠢᠢᠽᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1985年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn