Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠳ‍ • ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ;ᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠮ ; ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn