Paper Information


Title 《ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ》ᠷᠤᠮᠠᠠ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠮᠦᠯᠰᠤᠨ
Keyword 《ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ》; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ 
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ 《ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ》ᠨᠢ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠬᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠤᠯ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn