Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator (ᠶᠠᠫᠤᠨ)ᠡᠾᠨᠰᠦ᠋ᠮᠢ ᠡᠾᠨᠷᠦ᠋ᠨ᠋ᠤ‍
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ;ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ; ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 
Abstract ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠲᠦᠰᠦᠭᠳᠡᠢ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠡᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠯᠤᠭᠡ ᠵᠦᠪᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn