Paper Information


Title ᠰᠤᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲ ᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭ
Keyword ᠰ᠂ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ;ᠰᠤᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲ ᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ; ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Abstract ᠰᠤᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲ ᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ(᠎ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ) ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲ ᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠽᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲ ᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn