Paper Information


Title ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ; ᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ; ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1995年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn