Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠣᠭᠲᠤ
Keyword ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ;ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ; ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ᠂ ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠣᠮᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ᠂ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠠᠮᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠱᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ》 ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn