Paper Information


Title ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠸᠨᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠦᠢ ᠪᠤᠤ
Keyword ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠸᠨᠰᠠ ; ᠬᠡᠯᠡ ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ; ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ
Abstract ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠸᠨᠰᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦ;ᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn