Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠯᠠᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Creator ᠦ᠋ ᠨᠠᠴᠢᠨ
Keyword 《ᠡᠯᠡᠯᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》;ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ; ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠰᠠᠢᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠯᠡᠯᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》ᠲᠤ ᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠲᠦᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠢᠢᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn