Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠥ ᠨᠠᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠸᠴᠢᠷ; ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》; ᠳᠦᠷᠢ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠥ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn