Paper Information


Title ᠴᠤᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠧᠯᠢᠦᠢ ᠴᠦᠰᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠷᠮᠠᠬᠠᠨ ᠮᠦᠨ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠴᠤᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ; ᠶᠧᠯᠢᠦᠢ ᠴᠦᠰᠡᠢ; ᠴᠤᠷᠮᠠᠬᠠᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠤᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠧᠯᠢᠦᠢ ᠴᠦᠰᠡᠢ᠂ ᠴᠤᠷᠮᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠲᠠᠳ [1] ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠧᠯᠢᠦᠢ ᠴᠦᠰᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠴᠤᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠧᠯᠢᠦᠢ ᠴᠦᠰᠡᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠤᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠧᠯᠢᠦᠢ ᠴᠦᠰᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠷᠮᠠᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn