Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ 《ᠰᠢᠷᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》; ᠰᠢᠷᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ 《ᠰᠢᠷᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ 《ᠰᠢᠷᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠨᠢ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn