Paper Information


Title 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
Creator ᠨᠠᠮᠺᠠᠮᠢᠳᠤᠭ
Keyword
Abstract 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠤᠰᠺᠢ ᠤᠳ᠋ ᠽᠠᠷ (ᠴᠤᠢᠵᠢᠨᠤᠳᠰᠠᠷ) ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠪᠡᠰᠡᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ (ᠨᠢᠭᠡ) 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ》 ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ; (ᠬᠤᠶᠠᠷ) 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ》 ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ; (ᠭᠤᠷᠪᠠ) 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ》 ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ; (ᠳᠦᠷᠪᠡ) 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ》 ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn