Paper Information


Title ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠶᠧᠰᠢᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ; ᠭᠦᠸᠧ ᠸᠡᠨ ᠲᠠᠩ; ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ; ᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1995年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn