Paper Information


Title 《ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ
Keyword 《ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠬᠤᠸᠠ ᠢ ᠢ ᠢᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠋᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠰᠤ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1985年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn