Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠹᠸᠩ ᠭᠠᠩ; ᠯᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠧ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ;ᠬᠢᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ; ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠶᠠᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢᠮ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠬᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn