Paper Information


Title ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠣ ᠠ
Keyword ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ; ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ; ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠨᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠯ ᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡ ᠲᠣᠣᠷ ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn