Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ; ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ; ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠤᠳᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ《ᠢ‍ (I)》 ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠡ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠣᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn