Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠸᠧ
Keyword ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn