Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠬᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ; ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ; ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1985年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn