Paper Information


Title 《ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ》 ᠪᠠ 《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠷᠫᠦ᠋ᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword 《ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ》;᠋《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ》; ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠫᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠱ᠂ ᠠᠶᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ 《 ᠪᠠ ᠰ᠂ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠦᠷᠫᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn