Paper Information


Title ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠢᠯᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Creator ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1998年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn