Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠲᠡᠮᠦᠷ
Keyword ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ;ᠡᠶ ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ᠋; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠩ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠭ᠋ ᠠ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn