Paper Information


Title 《ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠯᠤᠤ ᠬᠢᠲᠠ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword 《ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》;《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠤᠤ ᠬᠢᠲᠠ》; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠭ ᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠤᠤ ᠬᠢᠲᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn