Paper Information


Title 《ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠰᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠠᠭ᠍ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠦᠬᠡᠡᠦᠢᠨᠳᠦᠰᠦ
Keyword ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠪᠠᠢᠢᠰᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠨ; ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ; 《ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》
Abstract ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠰᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠣᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠦ《ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ 》ᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠵᠦᠪ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ ᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn