Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ(ᠲᠦᠷᠪᠡ)᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ(ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ)
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦᠦᠵᠡᠯ
Abstract ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn