Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ— 《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠮᠸᠡᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ; ᠴᠡᠭᠡᠷ; ᠬᠠᠤᠯᠢ
Abstract ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠤᠷᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠡᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴ ᠡᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠩ ᠴᠣᠯᠭᠤᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠩ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠯᠠᠯ》 ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ᠃13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠶᠠᠬᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ᠂ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠤᠤᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn