Paper Information


Title 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠂ ᠭᠣᠣ ᠠ
Keyword 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ》
Abstract ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠋ ᠠ《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ 》ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠵᠤ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠦᠪ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠠᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠣ ᠲᠠᠩᠰᠠ《ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ》᠂《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠲᠦᠪ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn