Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠲᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠮ᠂ᠡᠩᠭᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ; ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡ᠂ᠬᠦᠰᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ᠂ ᠠᠩ ᠠᠪᠠ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn