Paper Information


Title ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠭ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠤᠪᠤᠷᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠴᠢᠨ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1997年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn