Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰ᠂ ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ; ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ; ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ; ᠵᠠᠩᠢᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠰᠯᠠᠨ ᠤᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠴᠣᠯᠭᠤᠷ 《ᠨᠣᠮ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ》 ᠪᠠ 《ᠨᠣᠮ ᠬᠢᠬᠦ 》 ᠵᠢ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠩ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn